Tyto obchodní podmínky se týkají všech objednávek učiněných prostřednictvím internetových stránek https://mojoo.cz

Tyto podmínky jsou účinné od 01.06.2020

OZNAČENÍ STRAN

Prodávající a provozovatel: 

Olga Martinkovičová, se sídlem Hostěnice 11, 664 04 Hostěnice, IČ 04231295 

Výrobní prostory:
Vídeňská 297/99, 639 00 Brno-střed-Štýřice

Kontaktní údaje:

e-mail: info@mojoo.cz 

Telefon: +420 704 96 96

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží (nápoje) a jeho dovoz přes internetový obchod https://mojoo.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikovaná údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři.

Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – Mojoo nebo kupující.

OBECNÉ INFORMACE

  1. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách https://mojoo.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.

2. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s kupujícími, kteří při předchozí objednávce odmítli řádně hradit cenu objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s dodáním do některých oblastí, které jsou v daném období rizikové (například špatná sjízdnost vozovek v některých obcích).

4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Strany smlouvy si musí navzájem změny odsouhlasit.

5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

6. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

7. Přijetím objednávky přes internetový formulář se objednávka bere ze strany provozovatele za přijatou, pokud proozovatel nesdělí telefonicky jinak. Po přijetí objednávky ze strany provozovatele ji může kupující zrušit (stornovat) pouze se souhlasem provozovatele. Pokud kupující uvede při objednávání (kterýmkoliv způsobem) nesprávné kontaktní údaje, je provozovatel oprávněn objednávku zrušit (stornovat).

8. Alergeny jsou uvedeny v detailech produktu. V provozovnách provozovatele nejsou oddělené pracovní plochy pro zpracování různých druhů potravin, stopové množství alergenů se bude teoreticky vyskytovat ve všech potravinách.

OBECNÉ INFORMACE K DOPRAVĚ A PLATBĚ

  1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující možnost uplatnit reklamaci.

2. Nepřevezme-li kupující zboží a provozovateli vzniknou z tohoto důvodu náklady, je provozovatel oprávněn tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět je v maximální odhadované výši 400,- Kč.

3. Záloha se nevybírá, platba probíhá v hotovosti, popřípadě dopředu platební kartou či bankovním převodem.

4. Cena zboží je včetně obalu.

DOPRAVA, ZPŮSOBY PLATBY, ZPŮSOBY DODÁNÍ, TERMÍNY DODÁNÍ, CENY ZA DODÁNÍ, 

CENY ZA ZPŮSOBY PLATBY

  1. Způsoby platby:  platba hotově při předání, platba platební kartou, platba bankovním převodem.
  2. Náklady na způsob platby jsou zahrnuty v ceně dopravy. Veškeré platby probíhají v české měně.
  3. Provozovatel při rozvozu z důvodu ochrany nepřijímá bankovky v nominální hodnotě 5 000 Kč.

4. Způsob dodání a náklady na dodání:

Rozvoz po Brně a blízkém okolí – 79 Kč (Rozvoz nad částku 799 Kč je zdarma)

Rozvoz po zbytku České Republika je zprostředkován společností Gibon Delivery za částku 160 Kč (Rozvoz nad částku 3499 Kč je zdarma).

ZÓNY PRO DOPRAVU KURÝRNÍ SLUŽBOU, DOBA DORUČENÍ

Při objednání s rozvozem po Brně a blízkém okolí si zákazník vybírá den doručení přičemž mu objednávku bude doručována ve vybraný den v časovém okně 07:00 - 11:00.

Při objedání po zbytku České Republiky provozovatel do tří pracovních dnů předá doručovateli (Gibon Delivery) balík k doručení.

Za zpoždění zaviněné třetí osobou (nehoda, počasí apod.) provozovatel neodpovídá, protože se jedná o vyšší moc – v tom případě bude kupující co nejdříve telefonicky vyrozuměn.

ZÁRUKA A REKLAMACE (ÚDAJE O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV)

  1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit provozovateli neprodleně poté, co se o vadě dověděl, nebo se mohl dovědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání zboží.

2. Kupující má právo při převzetí zboží obdržet také účtenku za zboží. V případě, že se tak nestane, je kupující povinen to neprodleně ohlásit na kontaktním telefonním čísle. Provozovatel je oprávněn rozhodnout, že objednávka bez řádně doručené účtenky bude kupujícímu doručena bezplatně, na což není ze strany kupujícího právní nárok.

3. Nápoje jsou určeny k okamžité konzumaci. 

4. Má-li zboží vady a je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užít, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí, 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

d) spotřeboval-li kupující zboží, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí

kupující provozovateli, co ještě vrátit může, a dá provozovateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6. Provozovatel odpovídá za všechny vady zboží, které má zboží při převzetí kupujícím. Za vadu nelze považovat přirozenou změnu vlastností zboží. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno (například potraviny jsou určeny k okamžité spotřebě, nikoliv k uskladnění).

7. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu hradí provozovatel.

8. Reklamaci vyřídí provozovatel neprodleně. O průběhu reklamace provozovat kupujícího informuje obvykle telefonicky. Pro lepší vyřízení reklamace by měl kupující kromě účtenky (povinné) předložit také fotografii reklamovaného zboží (vady nápoje).

9. Reklamaci je třeba provést buď telefonicky (kontaktní telefonní číslo výše), nebo osobně na provozovně.

10. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o níž by provozovotel již při uzavření kupní smlouvy vědělo, nebo muselo vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal).

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:

– odstranění vady dodáním nové věci

– odstranění vady

– přiměřená sleva z kupní ceny

– odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí provozovateli výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady provozovateli, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu provozovatele, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

11. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

– odstranění vady

– přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li provozovatel vadu včas (přiměřená lhůta) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci (tj. provozovatel). Tento souhlas uděluje pro všechny údaje telefonicky předané, obsažené v objednávkovém formuláři či jinak předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta a k zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. Údaje nebudou předávány dále s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu a s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Olga Martinkovičová IČ 04231295

1.    se sídlem Hostěnice 11, 66404 Hostěnice (dále jen: „správce“).

2.    Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Hostěnice 11, 664 04 Hostěnice

email: info@mojoo.cz

telefon: +420 725 994 350

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.             Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

·      plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

·      oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

·      Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

·      vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·      zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV.

Doba uchovávání údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje 

·      po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

·      po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby 

·      podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

·      zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

2.             Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.

Vaše práva

1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte 

·      právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

·      právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

·      právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

·      právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

V Brn dne 01.01.2023